Home Page  ·  Research  ·  Research Fields

 

 

 

Research Fields

  • Hamed Adami

   Postdoc
   hamed.adami@bimsa.cn
   Mathematical Physics

   86 2021-12-21
  • Hao Zheng

   Research Fellow
   Lower-dimensional Topology, Mathematical Physics, Representation Theory

   60 2021-12-13
  • Hao Wu

   Professor
   haowu@tsinghua.edu.cn
   概率论

   187 2021-12-13
  • Xuefeng Feng

   Postdoc

   29 2021-12-13
  • Fengjun Xu

   Postdoc
   fengjunxu@bimsa.cn
   String theory

   37 2021-12-13
  • Wei Cui

   Postdoc

   58 2021-12-13
  • Hongfei Shu

   Postdoc

   50 2021-12-13
  • Weijia Wang

   Postdoc
   weijiawang@bimsa.cn
   数论

   35 2021-12-13
  • Juntao Wang

   Postdoc

   44 2021-12-13
  • Fei Meng

   Postdoc

   40 2021-12-13
  • Jintai Ding

   Research Fellows
   dinglab@bimsa.cn
   Privacy Protection and Blockchain

   172 2021-01-04
  • Delong Li

   Postdoc

   38 2021-12-13
  • Bei Liang

   Assistant Research Fellows
   lbei@bimsa.cn
   密码学

   151 2021-01-04
  • Chengdong Tao

   Assistant Research Fellows
   taochengdong@bimsa.cn
   计算代数与密码学

   125 2021-01-04
  • Yingjie Zhang

   Postdoc

   52 2021-12-13
  • Rui Dong

   Postdoc
   dongrui@bimsa.cn
   统计学

   164 2021-01-05
  • Congwei Song

   Assistant Research Fellow
   william@bimsa.cn
   Artificial Intelligence

   56 2021-12-13
  • Haihua Xie

   Assistant Research Fellow
   haihuaxie@foxmail.com
   Computer Application

   46 2021-12-13
  • Xiaoming Zhang

   Research Fellows
   zhangxiaoming@bimsa.cn
   Big Data and Artificial Intelligence

   161 2021-01-04
  • Zaijiu Shang

   Adjuct Research Fellows
   zaijiu@amss.ac.cn
   Dynamical Systems

   155 2020-12-31
  • Chenglong Bao

   Assistant Professor
   clbao@tsinghua.edu.cn
   数据科学

   58 2021-12-13
  • Jie Du

   Assistant Professor
   jdu@tsinghua.edu.cn
   偏微分方程

   41 2021-12-13
  • Yu He

   Assistant Research Fellow
   hooyeeevan@tsinghua.edu.cn
   VR & MR

   74 2021-12-13
  • Xin Liang

   Assistant Professor
   liangxinslm@tsinghua.edu.cn
   数值代数

   31 2021-12-13
  • Lingyun Qiu

   Assistant Professor
   lyqiu@tsinghua.edu.cn
   地震波反演问题

   34 2021-12-13
  • Zuoqiang Shi

   Associate Professor
   zqshi@tsinghua.edu.cn

   37 2021-12-13
  • Li Wang

   Postdoc

   46 2021-12-13
  • Xuecheng Wang

   Assistant Professor
   xuecheng@tsinghua.edu.cn
   非线性偏微分方程

   38 2021-12-13
  • Yi Zhu

   Associate Professor
   yizhu@tsinghua.edu.cn
   非线性波理论

   37 2021-12-13
  • Shuo Yang

   Postdoc

   23 2021-12-13
  • Qingfu Liu

   Professor
   liuqf@fudan.edu.cn
   期货与期权、金融风险管理与金融工程

   63 2021-12-13
  • Ke Tang

   Professor
   ketang@tsinghua.edu.cn
   大宗商品市场、金融科技和数字经济

   77 2021-12-13
  • Meng Cao

   Postdoc
   mengcao@bimsa.cn
   量子信息

   115 2021-01-05
  • Song Cheng

   Assistant Research Fellows
   chengsong@bimsa.cn
   张量网络

   133 2021-01-04
  • Hanru Jiang

   Assistant Research Fellows
   hanru@bimsa.cn
   形式化方法、量子计算

   187 2021-01-04
  • Zhengwei Liu

   Professor
   liuzhengwei@tsinghua.edu.cn
   数学物理

   106 2021-10-25
  • Sebastien Palcoux

   Assistant Research Fellows
   sebastienpalcoux@bimsa.cn
   Quantum Algebras

   133 2021-01-04
  • Yilong Wang

   Assistant Research Fellow
   wyl@bimsa.cn
   Quantum Algebra, Modular Category, TQFT

   72 2021-10-25
  • Yu Wang

   Assistant Research Fellow
   wangyu@bimsa.cn
   量子信息和量子计算

   55 2021-10-25
  • Zhaohui Wei

   Assistant Professor
   weizhaohui@mail.tsinghua.edu.cn
   Quantum Information

   70 2021-10-27
  • Jinsong Wu

   Research Fellow
    wjs@bimsa.cn
   Functional Analysis,Quantum Analysis

   88 2021-10-25

Research