Fang Wang

Fang Wang

Assistant of Assets Administration
wangfang@bimsa.cn